Over VKKL

De Vereniging Kleine Kernen Limburg is één van de 12 provinciale verenigingen van kleine kernen die ons land telt. Deze verenigingen worden overkoepeld door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.

Doelstelling
De VKKL behartigt de belangen van de kleine kernen en ondersteunt en stimuleert, daar waar het gaat over vragen aangaande de leefbaarheid in de kleine kernen binnen de provincie Limburg. De VKKL is een aanjager van burgerinitiatieven en vervult de rol van kennismakelaar en verbinder van dorpsraden, bewonersorganisaties, initiatiefgroepen en dorpsplatforms. De VKKL vertrouwt op de kracht van burgers en gaat uit van het gedachtegoed van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een centrale rol inneemt. Bewonersorganisaties zoals dorpsraden, dorpsoverleggen en andere leefbaarheidwerkgroepen die opkomen voor het algemeen belang van dorpen vormen de basis van de VKKL. De VKKL ondersteunt de ontwikkeling van bewonersorganisaties, zodat over de hele provincie vitale organisaties bestaan van en voor burgers, die op een moderne manier in hun dorp verantwoordelijkheid nemen. Binnen deze ambitie past dat de VKKL ook voor gemeenten en andere organisaties, die bijdragen aan de leefbaarheid van kleine kernen, een ondersteunende rol vervult. Daarom kunnen naast bewonersorganisaties ook gemeenten, woningstichtingen, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties lid worden van de VKKL.

De VKKL vertolkt de stem van de dorpen in Limburg. Ze is volstrekt onafhankelijk, alleen verbonden met de bewonersorganisaties, en heeft daarmee een uniek profiel in het veld van instanties en organisaties die zich in Limburg met de ontwikkeling van het platteland bezig houden.

Kerntaken VKKL
De VKKL heeft drie kerntaken:

1.         Wegwijzer/ kennismakelaar voor bewonersorganisaties en -initiatiefgroepen
2.         Activeren en ondersteunen van bewonersorganisaties, gemeenten en anderen
3.         Belangenbehartiging naar gemeenten, de provincie en rijksoverheid.

Maatschappelijke organisatie
De VKKL is sinds 2009 een door de Provincie Limburg erkende Maatschappelijke Organisatie. Door deze status ontvangt de VKKL jaarlijks subsidie voor de uitvoering van haar projecten en activiteiten.