Bijeenkomsten

28 maart 2018

Hoe werk ik samen met mijn gemeente? (ALV VKKL en Spirato)

Op 28 maart organiseerde VKKL/ Spirato een Algemene Ledenvergadering om het voorgenomen samengaan van beide verenigingen te bespreken en een nieuwe voorzitter voor te dragen. 

Omdat dit een belangrijke bijeenkomst is, hebben we besloten om er een thema aan te verbinden waarbij we dieper ingaan op het samenwerken met uw gemeente. Wat gaat hierbij goed, wat kan beter en wat is hiervoor nodig?


Presentaties en naslagwerk

 

 

Leden besluiten: Spirato en VKKL een bestuurlijke unie

Afgelopen 28 maart vonden in het Kerkeböske in Helden de algemene Ledenvergaderingen van Spirato en VKKL plaats. Een belangrijke en historische avond, omdat de leden konden stemmen over de bestuurlijke unie van beide verenigingen en het voorgenomen aantreden van Birgit op de Laak als nieuwe voorzitter.

De Vereniging Kleine Kernen Limburg is in 2003 opgericht met als doel initiatieven van bewoners te ondersteunen ter behoud of verbetering van de vitaliteit van kleine kernen in Limburg. De VKKL doet dat door uitwisseling van kennis en ervaringen en door activering, advisering en belangenbehartiging voor haar 112 leden (bewonersorganisaties). In 2012 werd vanuit de VKKL de vereniging Spirato opgericht. Spirato ondersteunt gemeenschapshuizen in Limburg en heeft inmiddels 180 leden. De doelen en werkwijze van beide organisaties komen voor een groot deel overeen. Het gaat namelijk steeds over vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Om die reden werd de leden voorgesteld om per 28 maart verder te gaan als een bestuurlijke unie: één bestuur voor beide verenigingen. Deze unie kan het samengaan van VKKL en Spirato per 1 januari 2019 voorbereiden.
Om leden ook informatie te kunnen brengen werd de avond in twee delen gesplitst: na de algemene Ledenvergaderingen vond de workshop ‘Samenwerken met mijn gemeente plaats’. Hoe bouw je als  bewonersorganisatie een goede relatie op met het (nieuwe) gemeentebestuur?

Algemene Leden vergaderingen
In tegenstelling tot vorige Leden vergaderingen van de verenigingen werd deze gecombineerd met beide verenigingen en voorgezeten door Ben van Essen als waarnemend voorzitter VKKL en Frans Heldens als aftredend voorzitter van Spirato. De aanwezige leden werd gevraagd of ze achter een bestuurlijke unie met ingang van 28 maart staan. Alle aanwezigen hebben hiermee ingestemd. Tevens werd de leden gevraagd om plaats te nemen in de klankbordgroep die het samengaan van de vereniging gaat begeleiden. Geïnteresseerden kunnen zich hier nog voor opgeven door te e-mailen naar: info@vkkl.nl
Met de bestuurlijke unie vinden er ook wijzigingen in het bestuur plaats. Ben van Essen heeft afscheid genomen als waarnemend voorzitter VKKL, Frans Heldens als voorzitter van Spirato en Henk Lemmen (VKKL), Rinus Janssen (Spirato) en Ger Timmermans (Spirato) als bestuursleden. De opvolgers zijn Birgit op de Laak als voorzitter en Henk Wetzels als penningmeester. Birgit is in het dagelijks leven wethouder in de gemeente Horst aan de Maas met portefeuille Sociaal Domein en Henk is werkzaam als controller bij de gemeente Landgraaf.

Workshop ‘Samenwerken met mijn gemeente’
De workshop bestond uit twee delen: in het eerste deel werd een rollenbingo gespeeld. Alle aanwezigen kregen een rol toegedeeld en mochten vier eigenschappen/ kenmerken van die rol noteren. De rollen die verdeeld werden waren: inwoner, ambtenaar en wethouder. Hierop volgde een discussie over welke eigenschappen alle partijen nodig hebben om goed met elkaar te kunnen samenwerken.
In het tweede deel werden de aanwezigen verdeeld over drie casussen: woningproblematiek in de kern, leegstaande kerk in het centrum van het dorp en zorg in eigen dorp. De deelnemers reageerden in de rol van wethouder/ambtenaar/inwoner waarbij uiteraard rekening werd gehouden met de rol die de aanwezigen in het dagelijks leven hebben. Er ontstond een dynamisch gesprek over hetgeen er nodig is voor een goede samenwerking tussen alle partijen.
Bij de casus over woningproblematiek in het dorp werd direct ingestoken op samenwerking met alle partijen. Door met elkaar in gesprek te gaan en elkaars belangen te respecteren kwam de groep uiteindelijk tot een oplossing.
In de groep die aan de slag ging met het beschikbaar stellen van de kerk aan het dorp was er meer discussie. Zo waren de inwoners benieuwd naar wat die beschikbaarheid inhield. Zijn er beperkende voorwaarden? En wat is de rol van het Bisdom in deze? Conclusie uit de gesprekstafel was dat een goed gesprek met het Bisdom noodzakelijk is om aan een solide toekomst te werken.
Bij het thema Zorgen voor Elkaar waren de ambtenaren snel overstag om mee te denken met de inwoners. In het dagelijks leven ligt dit soms wat genuanceerder. Mooie uitkomst van de gesprekstafel was dat de aanwezigen beseften dat de zorg momenteel aan het veranderen is. Er zijn enorme tekorten aan personeel bij zorgorganisaties waardoor er meer van bewoners verwacht wordt. Tot slot zagen zij een mooie rol weggelegd voor de wethouders als mediator tussen een ambtenaar en inwoner.

Verdieping en opvolging
Ter afsluiting van de workshops gaf Ben van Essen een korte lezing over zijn ervaringen met samenwerken met gemeentes. Algemene tips die hij gaf waren:

Bewoners

Gemeenten

Bewonersinitiatieven zijn onmisbaar. Zij mogen veel zelfbewuster zijn.

Bewonersinitiatieven zijn onmisbaar. Behandel ze daar ook naar.

In de gemeenten wordt nu een nieuw collegeakkoord uitgewerkt. Haak daarop aan.

Zet aandacht voor bewonersinitiatieven stevig in het nieuwe collegeakkoord.

Losse initiatieven of een Dorpsvisie? Geniet van het proces.

Voor bewoners is er maar één gemeente, ook al bestaat die uit een college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie.

Wat is de rol van de Dorpsraad? (Representatief, Adviserend, Activerend, Verbindend)

Gemeenteraden zoeken naar hun rol!

Er is hulp (VKKL, Spirato…..)

Geef ruimte + rugdekking. Ga van limitatieve regels naar kwalitatieve regels (doel).


De overige tips zijn terug te vinden in de presentatie die Ben gaf:

 

Op het eind van de avond kwamen vragen vanuit de aanwezigen over samenwerking met het bisdom/ de kerk. Er was behoefte om hierover met elkaar in gesprek te gaan en de samenwerking met het bisdom te versterken. Daarom gaat de VKKL de komende periode aan de slag met het uitwerken van een publicatie over (gedeeltelijke) herbestemming van kerkgebouwen in Limburg. Tevens gaan we graag met jullie in gesprek over dit onderwerp. Daarom zullen we hierover ook ‘Oppe Koffie’s’ gaan organiseren. De uitnodiging hiervoor volgt via de website en per e-mail.

Het nieuwe bestuur en medewerkers van VKKL/Spirato bedanken Ben, Henk, Frans en Rinus voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren en wij wensen hen succes met alles wat er op hun pad komt.

 

Foto's

Klik op de foto voor een groter formaat.

Presentatie Ben en FransNieuw bestuur VKKLWorkshopVooroordelenbingoOverdracht voorzittersschap

 

  28 maart 2018  19:00 – 22:00 uur  Helden - Kerkeböske, Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden  Midden-Limburg  j.relouw@vkkl.nl

1

Naar het overzicht van bijeenkomsten