VkkL

Bijeenkomsten

20 september 2017

Oppe Koffie Dorpsondersteuner

Notulen Oppe Koffie dorpsondersteuners
Locatie: Koningslust
Mr Caelersstraat 30 5984 PJ
in Dorpshuis de Sprunk 
Datum: 20-09-2017

Agenda

1. Welkom door Michael Verheijen, projectmedewerker knooppunt zorgen voor elkaar Limburg
Omdat er nieuwe dorpsondersteuners aanwezig zijn volgt een kort introductierondje.

2. Mededelingen/Agenda vaststellen
Er zijn geen mededelingen.

3. Rondje langs de bewonersondersteuners: hoe gaat het bij jullie?
Hay – America

In America lopen op dit moment veel zaken. Er is duidelijk spraken van een olievlekwerking van de verschillende werkgroepen en actieve vrijwilligers.

Hay geeft inzage in de ontwikkeling rondom de Supermarkt. Een half jaar gelden is de Spar vertrokken uit America. De reden was een te lage klandizie. Het niet meer hebben van een supermarkt heeft in het afgelopen halfjaar gezorgd voor een leegloop aan activiteiten. Het was zoals Hay aangeeft “stil in het dorp”.

Twee initiatiefnemers (commercieel) hebben contact opgenomen met Hay om te kijken hoe, met de hulp van de stichting brood op de plank en onderzocht kan worden of er animo is voor een nieuwe supermarkt. Hay brengt als Dorpsondersteuner de twee partijen samen. Hierop volgend wordt een enquête opgesteld. De reacties vanuit het dorp zijn overwegend positief voor een nieuwe supermarkt.

Met een team van rond de 30 vrijwilligers wordt de oude supermarkt schoongemaakt en opgeknapt zodat het (commerciële) concern DAGwinkel haar intrek kan nemen in het pand. Het concept DAGwinkel is een zeer geschikte partner voor het dorp America omdat het ruimte over laat voor lokale initiatieven. Per 19-9 is de supermarkt functioneel in America. Op dit moment wordt door Hay gekeken, hoe de energie van de betrokken inwoners, in de toekomst ingezet kan worden. Een idee is om hen te laten functioneren als klankbordgroep van de winkel op thema’s zoals: Is er wel een juiste afstemming tussen aanbod en vraag vanuit het dorp in de supermarkt?

Inge – Kessel/ Kessel-Eik

Inge verteld over de activiteiten in en rondom Kessel. Er is een enquête gehouden waarin inwoners hun visie konden geven over de gewenste situatie in 2025. Uit deze enquête zijn een zestal werkgroepen voortgekomen. Een van de lopende zaken is het gemeenschapshuis in Kessel welk per 1 Januari 2018 subsidie vrij moet functioneren. Daarnaast is er een werkgroep bezig met een nieuw ontmoetingspunt.

Francis - Meijel

In Meijel zijn er veel verenigingen/faciliteiten zoals Ouderenadviseurs, dorpsoverleg, werkgroepen zoals Peel-geluk en stichting de zonnebloem. Francis is in 2016 begonnen als dorpsondersteuner. Op dit moment loopt er een initiatief van twee dames. Deze zijn bezig met het stimuleren van ontmoeting doormiddel van activiteiten en een eetpunt. Deze activiteit wordt altijd rondom een thema georganiseerd zoals sport.

Francis benoemt dat bij werken met vrijwilligers zaken soms blijven hangen. Er is spraken van een bepaalde traagheid in actie ondernemen.

Daarnaast geeft Francis aan dat het netwerk vitale gemeenschappen, waarvan de dorpsondersteuner deel is nog zoekende is naar een bredere doel/visie. Tevens merkt Francis dat haar positie als dorpsondersteuner door de algemene hulpvoorzieningen in het dorp soms als een bedreiging wordt gezien.

Ria – Meterik

Ria geeft aan dat er veel werkgroepen actief zijn in Meterik zoals de werkgroep kansrijk die zich bezig houdt met woningbouw en de jongeren werkgroep die bezig is met het organiseren van de lokale kermis.

In Meterik zijn er drie dorpsverbinders actief waarvan Ria er 1 is. Het idee is om op een zo laagdrempelig mogelijke manier verbindingen te realiseren tussen vraag en aanbod. Er is dus bijvoorbeeld geen georganiseerde klussendienst, maar als er een signaal binnenkomt voor een klus zoeken de dorpsverbinders binnen hun eigen netwerk iemand die de klus kan oppakken. Concreet is men recentelijk gestart met een open inloop. Hier komen op dit moment 7-8 mensen per ochtend op af. Vanuit deze groep mensen ontvangen de dorpsverbinders het signaal dat er behoefte is aan een eetpunt. In samenwerking met de plaatselijke KBO wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn.

Sabine – Ottersum

Sabine is pas 1 week geleden gestart als dorpsondersteuner in Ottersum. Zij komt hier vandaag dan ook eerder om informatie op te halen dan om informatie te delen. In haar eerste week heeft Sabine reeds kennis gemaakt met een aantal interessante initiatieven zoals: De werkgroep Huyskamer en het project “haak aan”. Haar eerste indruk is dat de verenigingen/activiteiten in Ottersum zich veelal op een eigen eiland begeven. Het doel is om de verschillende verenigingen en organisaties dichter bij elkaar te brengen.

Josine – Ven-Zelderheide

Josine staat kort stil bij de belangrijkste ontwikkeling in Ven-Zelderheide. Dit is het organiseren van een zorgteam in eigen dorp. Er wordt samengewerkt met team toegang om te kijken/onderzoeken hoe er een lokale zorgondersteuner kan worden gepositioneerd in Ven-Zelderheide.

Jacqueline – Koningslust

In Koningslust spelen vragen rondom het samenvoegen van de school en maatschappelijke accommodatie. Er gaat nieuwbouw gepleegd worden waardoor de oude school leeg komt te staan. In het dorp is men nu bezig met het nadenken over mogelijke nieuwe bestemmingen voor de oude school. Een optie is de realisatie van zorgwoningen.

Als laatste benoemd Jacqueline het feit dat er recentelijke nieuw leven in de werkgroep nieuwkomers voor nieuwkomers is geblazen. Dit is een werkgroep die aan de slag gaat met het geven van taallessen aan inwoners die daar behoefte aan hebben.

Het rondje Stand van zaken was interessant maar heeft veel van de beschikbare tijd opgenomen. Hay doet het voorstel om voor de volgende keer, per kern, van te voren in te sturen wat tijdens de stand van zaken besproken gaat worden. Met dan een maximum van 5 minuten per kern.

4. Ingezonden vragen van Hay Mulder:

 • Wat is de stand van zaken mbt het project Hulp in de Huishouding in de gemeente Peel en Maas?
  De huidige stand van zaken is dat het project loopt maar dat er wel wat obstakels op de weg liggen die de uitvoering van het project negatief beïnvloeden. Een van deze obstakels is dat het digitale platform voor de zorgcoupons niet goed functioneert. De Dorpsondersteuners functioneren als eerste aanspreekpunt en lokale coördinator voor het project. Per 1 januari 2018 gaat er gestart worden met 4 extra kernen in de gemeente Peel en Maas.
 • Wat kan de Hogeschool Zuyd voor ons kan betekenen?
  Joop gaat kort in op wat de hogeschool Zuyd voor de dorpsondersteuners kan betekenen.
  Kort samengevat heeft de hogeschool de mogelijkheid voor stages/onderzoeken, kennisdeling op basis van resultaten die voortkomen uit lopende onderzoeken en het aanbieden van een in company training “vital communities”.
  Joop daagt de groep uit om na te denken over mogelijk onderzoeken/vragen die voor de verschillende kernen/dorpsondersteuners relevant zijn en nodigt iedereen uit voor de praktijk dagen van de nieuwe studenten van de minor Vital communities. Hier volgt later nog, via de mail, een uitnodiging voor.

5. Ingezonden vragen van Jacqueline Janssen:

 • Hoe gaan (andere) dorpsondersteuners om met het versterken en waar nodig opzetten van het informele netwerk uitgaand van de werkgroepen die er wel of nog niet zijn al in het dorp zijn?
 • Hoe krijgen en houden jullie werkgroepen uit het dorp actief aan het werk?

Voor deze vragen is i.v.m. de tijd geen tijd meer voor.

6. Competenties van een dorpsondersteuner: wat zou een dorpsondersteuner moeten kennen en kunnen.

Voor dit agenda punt is i.v.m. de tijd geen tijd meer voor.

7. Rondvraag, vervolgafspraken en sluiting

De vraag komt naar voren of het mogelijk is om i.p.v. 2 x per jaar 4 x per jaar een Oppe koffie te organiseren voor dorpsondersteuners. Het knooppunt geeft aan dat dit mogelijk is. De volgende bijeenkomst vindt plaats in januari. Een datum voor deze bijeenkomst wordt via een datumprikker bepaalt.

  20 september 2017  van 10:30 tot 12:30 uur  Koningslust - In de Sprunk, Meester Caelersstraat 30, 5984 PJ  Midden-Limburg  www.nieuwewebsitevkklspiratoknooppunt.nl  e.koenen@synthese.nl

VkkL

Naar het overzicht van bijeenkomsten