VkkL

Nieuws

1 mei 2020

Praktische informatie in tijden van het coronavirus

Vanzelfsprekend volgt VKKL rondomd het coronavirus de landelijke richtlijnen. Dit betekent we voorlopig zo veel als mogelijk thuiswerken. Natuurlijk zijn we gewoon bereikbaar voor vragen via info@vkkl.nl of 077-3978503.

Gemeenschapsaccommodaties

Het kabinet heeft op zondag 15 maart het besluit genomen dat niet alleen alle scholen dicht moeten, maar ook horecabedrijven en sportkantines de deuren moeten sluiten. Voor alle eet- en drinkgelegenheden gold, net als voor gemeenschapsaccommodaties, dat ze tot 1 juni gesloten waren. Deze 2.5 maand durende verplichte sluiting heeft gemeenschapsaccommodaties schade toegebracht. Hieronder zetten we graag alle informatie op een rij voor wat betreft financiële compensatiemogelijkheden en de richtlijnen voor een heropening van gemeenschapsaccommodaties.

Opening van gemeenschapsaccommodaties

De meeste vragen die we momenteel krijgen, gaan over het weer openen van de accommodatie. De belangrijkste aspecten hierbij zijn

Wanneer mogen we weer open?

De Rijksoverheid heeft onlangs bekend gemaakt dat accommodaties vanaf 1 juni 12:00 uur weer open mogen gaan voor maximaal 30 bezoekers. Dit geldt voor het gehele pand, ongeacht of er meerdere ingangen zijn. De beperking van maximaal 30 bezoekers voor het gehele gebouw geldt niet op het moment dat er meerdere functies aanwezig zijn in 1 gebouw (zie hierna noodverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord en Limburg-Zuid, artikel 2.1f multifunctionele complexen)

Mocht je twijfelen of er meerdere functies op je gebouw rusten, luidt het advies: neem contact op met je gemeente om dit samen uit te zoeken. In de meeste gevallen zal echter gelden: maximaal 30 personen, exclusief personeel, gelijktijdig aanwezig in de gemeenschapsaccommodatie is toegestaan.

Waar moeten we rekening mee houden als we weer open mogen én willen?

We adviseren alle besturen het volgende rondom het wel of niet opengaan van gemeenschapsaccommodaties:

  1. Ga in gesprek met vrijwilligers, beheerders en gebruikers. Hoe staan zij tegenover het weer opengaan? Vallen ze in een risicogroep? Pakken ze hun activiteiten of vrijwilligerswerk weer net zo gemakkelijk op als voor de crisis? (LEES OOK OOG EN AANDACHT VOOR VRIJWILLIGERS VAN GROOT BELANG)
  2. Bekijk in hoeverre de accommodatie in te richten is op de 1.5m richtlijnen. Is er genoeg ruimte? Zijn looproutes mogelijk? Hoe gaat het met binnenkomen en vertrek van bezoekers?
  3. Maak een kosten/baten analyse. Wat gaat openen per 1 juni kosten en wat levert het op aan inkomsten? Denk aan extra kosten wat betreft inrichten van de ruimtes, looproutes, etc. Op basis van de richtlijnen en extra kosten betreffende hygiëne en schoonmaak. Met maximaal 30 personen binnen zullen er waarschijnlijk ook minder inkomsten tegenover staan. Loont het daarom om weer open te gaan? Ons sterke vermoeden is namelijk dat dit voor veel accommodaties niet het geval is. Dat men toch voor openen kiest, zal dan vaak gebeuren omdat de maatschappelijk argumenten zwaarder wegen dan de financiële argumenten.
  4. Zorg voor een duidelijk protocol dat voldoet aan de richtlijnen. Het invul-protocol op dorpshuizen.nl (KLIK HIER VOOR HET INVULPROTOCOL) kan hierbij behulpzaam zijn. Voor veel activiteiten in en om de accommodatie zijn weer aparte protocollen. Denk o.a. aan het horecaprotocol, bibliotheek, onderwijs, of BSO protocol en het protocol voor buitensport. Sein in ieder geval je gemeente in dat je op basis van het voor jouw situatie ontwikkelde protocol, open wilt gaan zodat de gemeente hier in ieder geval van op de hoogte is. Je dient er rekening mee te houden dat groepen of gebruikers dienen te reserveren (dit kan middels een bezettingsschema dat in samenspraak met de gebruikers wordt opgesteld). Ook dient er een gezondheidscheck plaats te vinden. Deze richtlijnen komen overeen met de richtlijnen die voor de horeca ook gelden. Er is een coronaposter ontwikkeld speciaal voor gemeenschapsaccommodaties met de algemene richtlijnen (KLIK HIER VOOR DE CORONAPOSTER)

 

 

Financiële gevolgen gedwongen sluiting gemeenschapsaccommodaties

Veel besturen waarmee we contact hebben, geven aan dat ze (forse) financiële schade lijden als gevolg van de sluiting. De een heft de schade al scherp in beeld, de ander nog niet.

Hoe krijgen we onze geleden schade goed in beeld?

We werken aan een format in excel waar besturen hun gegevens in kunnen vullen en wat daarmee inzicht geeft in de financiële gevolgen voor 2020. De (landelijke) mogelijkheden voor compensatie worden hierin zo veel mogelijk meegenomen. De informatie kun je gebruiken om met elkaar, de gebruikers en de gemeente, het gesprek te voeren over het voortbestaan en de toekomst van de accommodatie. Op dit moment (juni) wordt het format getest op twee accommodaties om te bekijken of het goed functioneert. 

Grote accommodaties met personeel raden we aan contact met hun accountant of boekhouder op te nemen

Welke financiële acties zijn mogelijk?

In feiten zijn drie dingen die gedaan kunnen worden, te weten: het aanvragen van (landelijke) tegemoetkomingen (lening of gift), het verlagen van de kosten en het aanvragen van uitstel van betalingen. Vanwege de snelheid waarmee deze informatie veranderd en wordt aangevuld, verwijzen we graag door naar de volgende pagina's:

Tot slot: kijk of je in aanmerking komt voor compenserende maatregelen, voer het gesprek met je gebruikers, je vrijwilligers en houd goed bij wat de gederfde inkomsten zijn als gevolg van corona. Dit kan, ook op een later tijdstip, helpen om in aanmerking te komen voor compenserende maatregelen.

Komen we al gemeenschapsaccommodatie in aanmerking voor de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren), zeg maar de €4000,- regeling?

Nee, nog steeds niet, tenzij je accommodatie beschikt over (binnen)sport faciliteiten, dan kan dit onder voorwaarden wel, neem hierover contact op met je gemeente. Dit hangt af van de SBI code waaronder je bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat. De meeste gemeenschapsaccommodaties vallen onder de Kamer van Koophandel codes 88.999, 88.993 en 88.102 en deze staan tot op heden nog niet op de lijst van getroffen sectoren.

Wel hebben we in een gezamenlijke lobby met collega VKK's, de LVKK en LSA de druk opgevoerd. Meerdere provincies hebben brieven aan de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd, het beraad van de 12 commissarissen van de Koning heeft dit onderwerp politiek geagendeerd en vanuit de Tweede Kamer fracties van PvdA en CDA zijn kamervragen gesteld. Ook heeft de landelijke (artikel Telegraaf) en regionale pers (artikel 1Limburg) hier aandacht aan geschonken.

Op 26 mei heeft de Tweede Kamer ingestemd met twee moties die erop aansturen om gemeenschapsaccommodaties ook in aanmerking te laten komen voor de TOGS. Dit is goed nieuws, maar betekent nog niet per definitie dat deze motie uitgevoerd gaat worden. Deze situatie blijven we nauwgezet volgen (KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE)

 

 

Kom er voor gemeenschapsaccommodaties een Noodfonds beschikbaar?

We achten de kans klein dat er op korte termijn een landelijk noodfonds voor verenigingen, stichtingen en ander maatschappelijke organisaties en inwonersinitiatieven komt. Dit komt moeilijk van de grond. Reden is dat veel fondsen (zoals het Oranjefonds, inmiddels is hiervan de tweede termijn gesloten) hun eigen noodmaatregelen treffen. 

We achten de kans groter dat er een provinciaal fonds komt. De provincie Gelderland en Overijssel hebben al hun eigen noodfondsen ingesteld voor de sociale en culturele sector, inclusief gemeenschapsaccommodaties. De verdeling van deze middelen gaat via de gemeenten. We lobbyen actief bij onze provincie om ook hier een noodfonds op te richten, waarvan gemeenschapsaccommodaties dan gebruik kunnen gaan maken.

Wat kan de gemeente voor ons betekenen?

Met je gemeente kun je het gesprek gaan over financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan uitstel of afstel van de huur of gemeentelijke belastingen. De gemeente kan je ook adviseren over vrijwilligersbeleid. De gemeente zal naar verwachting geen sinterklaas spelen, maar eerst samen met je kijken naar alternatieve mogelijkheden voordat overgegaan wordt tot een financiële compensatie. Zoals je weet zitten gemeenten als gevolg van de crisis ook niet ruim bij kas. Ga er dus niet vanuit dat je gemeente zal bijspringen indien er een exploitatietekort optreedt aan het einde van het jaar, maar ga hier op een constructieve wijzen het gesprek over aan. In een schrijven hebben we gemeenten opgeroepen coulant te zijn voor inwonersinitiatieven en gemeenschapsaccommodaties.

 

Wat kan VKKL voor ons betekenen?

Als VKKL proberen we je zo goed mogelijk te voorzien van informatie, praktische tips en voorbeelden. Dat doen we via deze pagina, een maandelijkse nieuwsbrief en via bijeenkomsten. Daarnaast proberen we op te komen voor de belangen van inwonersinitiatieven in het algemeen en gemeenschapsaccommodaties in het bijzonder. Daarnaast proberen we de belangen zo goed mogelijk te behartigen. Hiervoor hebben veel leden een vragenlijst ingevuld (zie hieronder voor de resultaten)

 

 

Digitale Oppe Koffies 'gemeenschapsaccommodaties en corona'

Op 19 mei organiseerde VKKL een digitale Oppe Koffie voor besturen van gemeenschapsaccommodaties. Ruim 30 personen namen hieraan deel en wisselde praktische informatie uit over de financiële situatie van gemeenschapsaccommodaties en zaken over de heropening van de accommodaties per 1 juni. Het verslag is hieronder terug te lezen.

Als vervolg op de Oppe Koffie van 19 mei, organiseert VKKL op 24 juni een tweede digitale Oppe Koffie. De gemeenschapsaccommodaties mogen dan ruim drie weken open zijn en het is daarom een goed moment om te praten over de situatie van de gemeenschapsaccommodaties: hoeveel hebben daadwerkelijk hun deuren geopend per 1 juni? Hoe is dit verlopen? Zijn er ook accommodaties die (bewust) hun deuren voorlopig nog dicht houden? Deze vragen, en alle andere vragen die er leven, komen aan bod tijdens de Oppe Koffie van 24 juni!

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

 

Wettelijk Kader

De opening van gemeenschapsaccommodaties en het maximum aantal personen die gelijktijdig aanwezig mogen zijn in een gebouw, zijn gebaseerd op de Noodverordeningen die de Veiligheidsregio's (op basis van landelijk beleid) opstellen en publiceren. Limburg is opgedeeld in de veiligheidsregio's Limburg-Noord en Limburg-Zuid. Een eventuele verdere versoepeling per 1 juli zal wederom in de verordening worden opgenomen. Hieronder zijn de meest recente noodverordeningen terug te vinden:

VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD

VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-ZUID

 

Wensbusorganisaties

Gedeputeerde c. Brugman (Openbaar Vervoer) heeft in een schrijven gericht aan de wensbusorganisaties het advies gegeven "uw diensten tot het absolute minimum te beperken omwille van uw gezondheid en de gezondheid van de reiziger. Daarmee behoudt u de mogelijkheid de mensen die hulpbehoevend en afhankelijk zijn te dienen om daarmee waar nodig het cruciale verschil te kunnen maken." Inmiddels hebben vier wensbusorganisaties laten weten tot nader order hun dienst te schrappen ter bescherming van de vrijwilligers en de reizigers. Ook ontstaan er andere initiatieven, zoals het inzetten van de wensbus om maaltijden te bezorgen aan inwoners die het nodig hebben.

 

Herstart Wensbusorganisaties

Sommige Wensbusorganisaties rijden nog enkele ritten voor hen die het echt nodig hebben, anderen hebben hun ritten volledig gestopt en weer anderen zijn zich aan het voorbereiden op de herstart van de dienstverlening bijvoorbeeld op het moment dat leerlingen weer van en naar scholen vervoerd dienen te worden. We krijgen als VKKL de laatste tijd veel vragen over zaken als het weer mogen opstarten van de dienstverlening, het beschermen van de chauffeurs, hoe om te gaan met de 1.5m richtlijnen en de extra kosten voor het doorvoeren van beschermingsmaatregelen. Deze vragen zijn zeer begrijpelijk. We verwijzen hiervoor graag door naar onderstaande documenten: brief herstart dienstverlening wensbussen, protocol taxivervoer Omnibuzz (als voorbeeld) en extract noodverordening veiligheidsregio:

 

Bewonersorganisaties

Alle bijeenkomsten zijn in ieder geval tot 1 juni afgelast. Fysiek contact wordt beperkt tot het minimum. Voor sommige inwonersinitiatieven betekent dit dat zo volledig tot stilstand komen. De KNHM heeft een checklist gemaakt met handige tips om deze periode door te komen. klik hier voor de checklist

Waar sommige inwonersinitiatieven tijdelijk geen doorgang kunnen vinden, ontstaan andere initiatieven om naasten te helpen. VKKL heeft een aantal van deze initiatieven verzameld. klik hier en laat je inspireren 

Noodmaatregelen en algemene informatie

Als gevolg van het coronavirus heeft het kabinet een noodpakket in het leven geroepen voor ondernemers. Een aantal van deze maatregelen zijn wellicht ook van toepassing op inwonersinitiatieven, zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) als vervanging van de werktijdverkorting. De NOW kan van toepassing zijn op gemeenschapsaccommodaties die een betaalde beheerder in dienst hebben. 

Gezien de snelheid waarmee de informatie en maatregelen veranderen, verwijzen we door naar instanties waar de meest actuele informatie te vinden is.

Coronavirus

Naar het nieuwsoverzicht