VkkL

Nieuws

16 september 2020

Praktische informatie in tijden van het coronavirus - Update september

Vanzelfsprekend volgt VKKL rondomd het coronavirus de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat we voorlopig zo veel als mogelijk thuiswerken. Natuurlijk zijn we gewoon bereikbaar voor vragen via info@vkkl.nl of 077-3978503.

Gemeenschapsaccommodaties

Het kabinet heeft op zondag 15 maart het besluit genomen dat niet alleen alle scholen dicht moeten, maar ook horecabedrijven en sportkantines de deuren moeten sluiten. Voor alle eet- en drinkgelegenheden gold, net als voor gemeenschapsaccommodaties, dat ze tot 1 juni gesloten waren. Deze 2.5 maand durende verplichte sluiting heeft gemeenschapsaccommodaties schade toegebracht. Hieronder zetten we graag alle informatie op een rij voor wat betreft financiële compensatiemogelijkheden en de richtlijnen voor een heropening van gemeenschapsaccommodaties.

Opening van gemeenschapsaccommodaties

De meeste vragen die we momenteel krijgen, gaan over het weer openen van de accommodatie. De belangrijkste aspecten hierbij zijn

Wanneer mogen we weer open?

De Rijksoverheid heeft onlangs bekend gemaakt dat accommodaties vanaf 1 juni 12:00 uur weer open mogen gaan voor maximaal 30 bezoekers en per 1 juli voor 100 bezoekers onder bepaalde voorwaarden. Van belang is om in contact met gebruikers en de gemeente te treden om na te gaan wat er weer mogelijk is in de gemeenschapsaccommodatie

Waar moeten we rekening mee houden als we weer open mogen én willen?

We adviseren alle besturen het volgende rondom het wel of niet opengaan van gemeenschapsaccommodaties:

  1. Ga in gesprek met vrijwilligers, beheerders en gebruikers. Hoe staan zij tegenover het weer opengaan? Vallen ze in een risicogroep? Pakken ze hun activiteiten of vrijwilligerswerk weer net zo gemakkelijk op als voor de crisis? (LEES OOK OOG EN AANDACHT VOOR VRIJWILLIGERS VAN GROOT BELANG)

  2. Bekijk in hoeverre de accommodatie in te richten is op de 1.5m richtlijnen. Is er genoeg ruimte? Zijn looproutes mogelijk? Hoe gaat het met binnenkomen en vertrek van bezoekers?

  3. Maak een kosten/baten analyse. Wat gaat openen per kosten en wat levert het op aan inkomsten? Denk aan extra kosten wat betreft inrichten van de ruimtes, looproutes, etc. Op basis van de richtlijnen en extra kosten betreffende hygiëne en schoonmaak. Met maximaal 100 personen binnen zullen er waarschijnlijk ook minder inkomsten tegenover staan. Loont het daarom om weer open te gaan? Ons sterke vermoeden is namelijk dat dit voor veel accommodaties niet het geval is. Dat men toch voor openen kiest, zal dan vaak gebeuren omdat de maatschappelijk argumenten zwaarder wegen dan de financiële argumenten.

  4. Zorg voor een duidelijk protocol dat voldoet aan de richtlijnen. Het invul-protocol op dorpshuizen.nl (KLIK HIER VOOR HET INVULPROTOCOL) kan hierbij behulpzaam zijn. Voor veel activiteiten in en om de accommodatie zijn weer aparte protocollen. Denk o.a. aan het horecaprotocol, bibliotheek, onderwijs, of BSO protocol en het protocol voor buitensport. Sein in ieder geval je gemeente in dat je op basis van het voor jouw situatie ontwikkelde protocol, open wilt gaan zodat de gemeente hier in ieder geval van op de hoogte is. Je dient er rekening mee te houden dat groepen of gebruikers dienen te reserveren (dit kan middels een bezettingsschema dat in samenspraak met de gebruikers wordt opgesteld). Ook dient er een gezondheidscheck plaats te vinden. Deze richtlijnen komen overeen met de richtlijnen die voor de horeca ook gelden. Er is een coronaposter ontwikkeld speciaal voor gemeenschapsaccommodaties met de algemene richtlijnen (KLIK HIER VOOR DE CORONAPOSTER)

 

Financiële gevolgen gedwongen sluiting gemeenschapsaccommodaties

Veel besturen waarmee we contact hebben, geven aan dat ze (forse) financiële schade lijden als gevolg van de sluiting. De een heft de schade al scherp in beeld, de ander nog niet.

Hoe krijgen we onze geleden schade goed in beeld?

We hebben een format ontwikkeld onder de naam 'rekenhulp' wat moet helpen om de geleden financiële schade goed in kaart te brengen. KLIK HIER VOOR DE REKENHULP 

Welke financiële acties zijn mogelijk?

In feiten zijn drie dingen die gedaan kunnen worden, te weten: het aanvragen van (landelijke) tegemoetkomingen (lening of gift), het verlagen van de kosten en het aanvragen van uitstel van betalingen. Vanwege de snelheid waarmee deze informatie veranderd en wordt aangevuld, verwijzen we graag door naar de volgende pagina's:

Tot slot: kijk of je in aanmerking komt voor compenserende maatregelen, voer het gesprek met je gebruikers, je vrijwilligers en houd goed bij wat de gederfde inkomsten zijn als gevolg van corona. Dit kan, ook op een later tijdstip, helpen om in aanmerking te komen voor compenserende maatregelen.

Komen we al gemeenschapsaccommodatie in aanmerking voor de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren), zeg maar de €4000,- regeling?

Gemeenschapshuizen konden gebruik maken van de zogenoemde TOGS regeling. Deze is echter inmiddels vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

Kom er voor gemeenschapsaccommodaties een Noodfonds beschikbaar?

Inmiddels is bekend geworden dat er voor gemeenschapsaccommodaties, dorps- en buurthuizen via het gemeentefonds € 17 miljoen beschikbaar komt vanuit het Rijk. De verdeling van deze middelen loopt via de gemeenten. We adviseren je om hierover actief met je eigen gemeente contact op te nemen. Deze informatie heeft VKKL ook doorgespeeld aan alle bij ons bekende gemeentelijke contactpersonen.

Wat kan de gemeente voor ons betekenen?

Met je gemeente kun je het gesprek gaan over financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan uitstel of afstel van de huur of gemeentelijke belastingen. De gemeente kan je ook adviseren over vrijwilligersbeleid. De gemeente zal naar verwachting geen sinterklaas spelen, maar eerst samen met je kijken naar alternatieve mogelijkheden voordat overgegaan wordt tot een financiële compensatie. Zoals je weet zitten gemeenten als gevolg van de crisis ook niet ruim bij kas. Ga er dus niet vanuit dat je gemeente zal bijspringen indien er een exploitatietekort optreedt aan het einde van het jaar, maar ga hier op een constructieve wijzen het gesprek over aan. In een schrijven hebben we gemeenten opgeroepen coulant te zijn voor inwonersinitiatieven en gemeenschapsaccommodaties.

Update september:

We hebben de colleges van B&W tevens opgeroepen met de gemeenschapsaccommodaties het gesprek te voeren over de financiële positie en de toekomst. Breng samen de schade van de corona maatregelen in beeld en zet deze af tegen de compensatie van het Rijk via het gemeentefonds. Van hoe meer gemeenten en instellingen we horen dat het rijksgeld ontoereikend is, des te sterker kunnen wij samen met LVKK, VNG en LSA een tweede coronaclaim tot het Rijk richten.

 

 

Wat kan VKKL voor ons betekenen?

Als VKKL proberen we je zo goed mogelijk te voorzien van informatie, praktische tips en voorbeelden. Dat doen we via deze pagina, een maandelijkse nieuwsbrief en via bijeenkomsten. Daarnaast proberen we op te komen voor de belangen van inwonersinitiatieven in het algemeen en gemeenschapsaccommodaties in het bijzonder. Daarnaast proberen we de belangen zo goed mogelijk te behartigen. Hiervoor hebben veel leden een vragenlijst ingevuld.  En ook over de toekenning van de TOGS hebben we in september een vragenlijst verstuurd. Zie hieronder voor de resultaten.

 

 

Digitale Oppe Koffies 'gemeenschapsaccommodaties en corona'

Op 19 mei organiseerde VKKL een digitale Oppe Koffie voor besturen van gemeenschapsaccommodaties. Ruim 30 personen namen hieraan deel en wisselde praktische informatie uit over de financiële situatie van gemeenschapsaccommodaties en zaken over de heropening van de accommodaties per 1 juni. Het verslag is hieronder terug te lezen. Op 24 juni vond een tweede Oppe Koffie plaats waarin besturen met elkaar van gedachten wisselden over 'hoe gaat het nu de meeste gemeenschapshuizen een aantal weken open zijn?' Lees hieronder de verslagen. Op 5 oktober organiseren we de 3e Oppe Koffie. KLIK HIER VOOR MEER INFO

 

Wettelijk Kader

De opening van gemeenschapsaccommodaties en het maximum aantal personen die gelijktijdig aanwezig mogen zijn in een gebouw, zijn gebaseerd op de Noodverordeningen die de Veiligheidsregio's (op basis van landelijk beleid) opstellen en publiceren. Limburg is opgedeeld in de veiligheidsregio's Limburg-Noord en Limburg-Zuid. Eventuele veranderingen van maatregelen zullen opgenomen worden in een Noodverordening. Bezoek de websites van de veiligheidsregio's om deze noodverordeningen teug te lezen:

VEILIGHEIDSREGIO ZUID-LIMBURG

VEILGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD

Wensbusorganisaties

Gedeputeerde c. Brugman (Openbaar Vervoer) heeft in een schrijven gericht aan de wensbusorganisaties te kennen gegeven dat "Uit een landelijke werkgroep het advies komt om buurtbussen en vergelijkbare initiatieven op te roepen tot 1 september niet te rijden. Wij willen deze richtlijn graag volgen maar begrijpen ook de gevolgen voor de individuele Wensbusorganisaties. Vandaar dat wij de Wensbusorganisaties vragen om zelf de juiste inschatting te maken, waarbij de richtlijnen zoals in bijgevoegd protocol het uitgangspunt zijn. Gelet op de gezondheid en veiligheid van uw vrijwilligers en reizigers vragen wij u alleen de noodzakelijke ritten te rijden."

Herstart Wensbusorganisaties

Sommige Wensbusorganisaties rijden nog enkele ritten voor hen die het echt nodig hebben, anderen hebben hun ritten volledig gestopt en weer anderen zijn zich aan het voorbereiden op de herstart van de dienstverlening. We krijgen als VKKL de laatste tijd veel vragen over zaken als het weer mogen opstarten van de dienstverlening, het beschermen van de chauffeurs, hoe om te gaan met de 1.5m richtlijnen en de extra kosten voor het doorvoeren van beschermingsmaatregelen. Deze vragen zijn zeer begrijpelijk. We verwijzen hiervoor graag door naar onderstaande documenten: Protocol verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer (waar Provincie Limburg naar verwijst) en de website van KONINKLIJK NEDERLANDS VERVOER met de coronarichtlijnen en de coronaprotocollen van zorg- en taxivervoer.

 

Bewonersorganisaties

Veel initiatieven hebben een tijdje stil gelegen. Langzaam beginnen initiatieven weer op te starten. Ook omdat de behoefte om elkaar te ontmoeten erg groot is. KNHM heeft een handige checklist ontwikkeld voor inwonersinitiatieven  klik hier voor de checklist

Waar sommige inwonersinitiatieven tijdelijk geen doorgang kunnen vinden, ontstaan andere initiatieven om naasten te helpen. VKKL heeft een aantal van deze initiatieven verzameld. klik hier en laat je inspireren 

Algemene informatie

Gezien de snelheid waarmee de informatie en maatregelen veranderen, verwijzen we door naar instanties waar de meest actuele informatie te vinden is.

Coronavirus

Naar het nieuwsoverzicht