Missie

Missie

De VKKL behartigt de belangen van de kleine kernen en buurten en ondersteunt en stimuleert, daar waar het gaat over vragen aangaande de leefbaarheid in de kleine kernen en buurten. De VKKL is een aanjager van inwonersinitiatieven en vervult de rol van kennismakelaar en verbinder van dorpsraden, bewonersorganisaties, initiatiefgroepen en dorpsplatforms. De VKKL vertrouwt op de kracht van inwoners en gaat uit van het gedachtegoed van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een centrale rol inneemt.