Missie en visie

Missie

De VKKL behartigt de belangen van de kleine kernen en ondersteunt en stimuleert, daar waar het gaat over vragen aangaande de leefbaarheid in de kleine kernen. De VKKL is een aanjager van burgerinitiatieven en vervult de rol van kennismakelaar en verbinder van dorpsraden, bewonersorganisaties, initiatiefgroepen en dorpsplatforms. De VKKL vertrouwt op de kracht van burgers en gaat uit van het gedachtegoed van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een centrale rol inneemt.

Visie

De VKKL draagt bij aan het bevorderen van de leefbaarheid, de sociale cohesie en actief burgerschap. Zij ondersteunt de dialoog en versterkt de kracht van de gemeenschap waar dat kan. Dit doet zij met haar bestuurders en met beroepskrachten. Daarnaast is een aantal deskundige vrijwilligers actief die in de kleine kernen de processen van zelfsturing begeleiden en ondersteunen met de inzet van bewoners in wijken en dorpen.

* Spirato onderschrijft de missie en visie van de VKKL en richt zich in de uitvoering van haar werkzaamheden op vragen van gemeenschapsaccommodaties.