Organiseren & Financieren

Op deze themapagina vind je meer informatie over:

- Financiering, subsidies en fondsenwerving

- Verzekeren

- Rechtsvormen en besturen

Financiering, subsidies en fondsenwerving voor jouw initiatief

Wanneer je aan de slag gaat met een initiatief of project, komt het werven van middelen al snel om de hoek kijken. Bedenk wel, een goed plan staat voorop, de middelen (financiën) volgen! Het verkrijgen van middelen kan op diverse manieren:

Collecte / schenking / donatie

Een mogelijkheid is om in je eigen dorp of buurt mensen de kans te geven financieel bij te dragen aan het project of initiatief. Dit kan door 'ouderwets' langs de deuren te gaan en te collecteren. Ook het doen van een schenking als gift (bv. uit nalatenschap) of donatie is een optie. Het hebben van een ANBI status (voor rechtspersonen) kan daarbij behulpzaam zijn.

Crowdfunding

Sinds een aantal jaren is 'crowdfunding' in opkomst. Plat gezegd lenen (of doneren) mensen, vaak bekenden, geld aan jouw initiatief of project. Hier kun je een tegenprestatie tegenover zetten, bijvoorbeeld in de vorm van goederen of diensten waarvan een 'gever' gebruik kan maken. Of geheel belangeloos, dan spreek je van een donatie. Meer informatie vind je op crowdfunding.nl

Sponsoring

Een in het verenigingsleven veelvoorkomende vorm van financiering is de sponsoring. Vaak zijn dit lokale bedrijven die, in de ruil voor het maken van reclame, sponsoren. Denk bv. aan de reclameborden langs het voetbalveld of de advertenties in het verenigingsblaadje. Sponsoren kan overigens in geld, maar ook in de vorm van (korting op) goederen of diensten. Om succesvol sponsors binnen te halen voor je project, is het van belang om je te verplaatsen in het bedrijf dat je benadert. Wat kan hun belang zijn om jouw project te sponsoren? Wat kan het hen opleveren? Kunnen ze bijvoorbeeld een paar keer per jaar van jullie gebouw of diensten gebruik maken? De Vraagbaak op Dorpshuizen.nl gaat uitgebreid in op het thema sponsoring.

Je kunt ook denken aan het oprichten van een stichting "Vrienden van ...." Een ANBI status is nuttig, omdat sponsors hun bijdrage dan kunnen aftrekken van de belasting. Let op: je krijgt een ANBI status omdat je een bepaald algemeen maatschappelijk belang uitdraagt, niet omdat je bijvoorbeeld ruimtes verhuurt. Een Stichting "Vrienden van ..." krijgt ook geen ANBI status als die stichting alleen gericht is op het initiatief zelf.

Uitgave van aandelen of obligaties

Een specifieke vorm is het uitgeven van obligaties. Mensen kopen een of meer obligaties van bijvoorbeeld € 100 en jaarlijks worden een aantal obligaties uitgeloot, die hun bedrag terug (kunnen) krijgen.

Subsidie

Vaak kan een project of initiatief in aanmerking komen voor subsidie. Meest voor de hand liggend is de eigen gemeente. Die kan besluiten om subsidie toe te kennen omdat er sprake is van een maatschappelijke meerwaarde. Dit worden vaak waarderingssubsidies genoemd, omdat een gemeente zo toont het initiatief of project belangrijk te vinden voor de buurt. Deze subsidies zijn vrijwel altijd eenmalig. Een andere vorm is de exploitatiesubsidie, waarin de gemeente een structurele (jaarlijkse) bijdrage levert in het exploitatietekort van een organisatie. Overheden zijn over het algemeen heel terughoudend met deze vorm van subsidiëren, omdat het vaak lastig is ze ook weer na verloop van tijd stop te zetten.

Naast de gemeente heeft ook de provincie Limburg een aantal subsidieregelingen die voor leden van de VKKL interessant kunnen zijn. Je vind ze allemaal op de website van de provincie. Vrijwel alle subsidies zijn gebaseerd op het principe van cofinanciering. Dit betekent dat de provincie alleen subsidieert indien ook andere partijen (vaak de gemeente) eenzelfde bedrag investeren in het plan of project. De meest interessante hebben we hieronder opgesomd:

- Sub­si­die Ge­meen­schaps­ac­com­mo­da­ties 2020-2023 - voor verbouwing en nieuwbouw van gemeenschapsaccommodaties

- Subsidie Kerken 2020-2023 - voor restauratie, verbouwing (herbestemming) en verduurzaming van kerkgebouwen

- Subsidie Monumenten 2020-2022 - voor herstel en restauratie van monumenten

- Subsidie Participatie - voor projecten gericht op participatie van 'kwetsbare doelgroepen'

- Subsidie Sociale Agenda Limburg 2020-2023 - voor het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers die in een kwetsbare positie verkeren en het verbeteren van hun participatie in de samenleving

- Subsidie Sport voor Primair onderwijs en Senioren 2021 - voor projecten die sport en bewegen van kinderen en/of senioren stimuleren

- Subsidie Stimulering Wonen 2020-2023 - voor projecten en initiatieven die vernieuwende en/of collectieve woonvormen beogen te realiseren

Ook de Euregio's hebben interessante subsidieregelingen. Limburg is verdeeld over 3 Euregio's: het uiterste noorden (Gennep e.o.) valt onder de Euregio Rijn-Waal, de regio Venlo-Roermond maakt onderdeel uit van de Euregio Rijn-Maas-Noord en Limburg ten zuiden van Roermond is lid van de Euregio Maas-Rijn. Alle Euregio's werken met zogenaamde 'People-to-People' (mini)projecten, gericht op uitwisseling tussen Nederlandse, Belgische en/of Duitse organisaties op het gebied van cultuur en samenleving.

Fonds(werving)

In Limburg zijn diverse (vermogens)fondsen op regionale, provinciale en ook landelijke schaal actief. Vermogensfondsen hebben vaak heel concrete doelstellingen waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Projecten en initiatieven die een beroep doen op deze fondsen, dienen goed te overwegen in hoeverre de doelstelling van hun eigen initiatief aansluit op de doelstelling van het fonds. Meestal verlangen fondsen als voorwaarde voor het verstrekken van middelen, dat ook andere partijen (zoals overheden) bijdragen aan het initiatief of project. Bekende landelijke fondsen zijn o.a. het Oranjefonds, het VSB fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Fondsen verstrekken altijd eenmalig middelen en zullen vrijwel nooit overgaan tot structurele ondersteuning van een project.

In Limburg zijn ook diverse fondsenwervers actief. Dit zijn bureaus die gespecialiseerd zijn in het werven van middelen vanuit fondsen voor specifieke projecten. Zij kennen de doelstellingen van de fondsen goed en kunnen begeleiden in het aanschrijven van fondsen (en overheden voor subsidies). Ze vragen vaak enkele procenten commissie over het totaalbedrag aan geworven gelden vanuit fonds of subsidie. Zie ook onderstaande presentatie. Neem met ons contact op voor meer informatie over mogelijke fondsen en fondsenwervers.

(Bank)lening

Met de bank kun je afspraken maken over een lening om jouw project (mede) te financieren. Houd er rekening mee dat het geleende bedrag moet worden terugbetaald en dat over het geleende bedrag rente betaald moet worden. Geld lenen kost dus geld. De meeste lening verstrekkers eisen bovendien een zekerheid, zoals een onderpand of een garantieverklaring, zodat wanneer een lening niet normaal kan worden afgelost, dit uit de opbrengst van de verkoop van het onderpand kan. De Vraagbaak van Dorpshuizen.nl heeft de verschillende varianten beschreven in een uitgebreid artikel.

Vrijwilligersinzet

Het is ook mogelijk om de uren vrijwilligerswerk die je in de realisatie van je project steekt, uit te drukken in geld. Hiermee geef je in feite aan welk deel van de financiering van een project je kunt uitvoeren op basis van zelfwerkzaamheid. Hiermee bespaar je uitgaven die je anders in het kostenplaatje had moeten meenemen. Bij fondsen en subsidieaanvragen kun je in het algemeen ook de inbreng van eigen vrijwilligerswerk opgeven als bijdrage in de dekking van de begroting van het plan. Op basis van onze ervaringen kunnen we melden dat voor de inzet van vrijwilligers  een uurprijs van € 12,50 tot € 15 per uur over het algemeen wordt geaccepteerd. [Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend]


Verzekeren

Leden van VKKL kunnen een beroep doen op het HelpLoket als het gaat om verzekeringskwesties.

HelpLoket verkoopt geen verzekeringen maar geeft goede ( en deskundige) raad.

De wereld om ons heen wordt steeds ingewikkelder. Nieuwe regels, nieuwe wetten en de noodzaak tot meer en meer samenwerken is bij veel verenigingen en stichtingen niet onbekend. En dat geldt dus ook voor de leden van de VKKL die met hun eigen plannen en initiatieven midden in de samenleving staan en waar de kar bijna altijd mee wordt getrokken door vrijwilligers. Om de leden van de VKKL en daarbinnen dus ook de vele vrijwilligers bij te kunnen staan in deze problematiek, heeft de VKKL besloten om gebruik te gaan maken van de dienstverlening van het HelpLoket.

Het HelpLoket biedt een helpende hand en dateert van het moment dat veel Gemeenten in Nederland een verzekering gingen afsluiten ten behoeve van de vrijwilligers. Niet alle Gemeenten gaven hiervan royaal kennis met als gevolg dat veel vrijwilligers bij een schade tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerstaak vaak met de gebakken peren bleven zitten. Veel verenigingen en stichtingen misten de mankracht om de vrijwilliger(s) op dat moment bij te staan, en ten behoeve van die verenigingen en stichtingen is toen het HelpLoket ontstaan.

Die verenigingen en stichtingen zoals aangesloten bij de VKKL kunnen in geval van een schade dus een beroep doen op het HelpLoket. In de verzekering zoals afgesloten door de Gemeente zijn de volgende rubrieken opgenomen: 1) Aansprakelijkheid, 2) Ongevallen aan vrijwilligers overkomen, 3) Schade of verlies aan/van persoonlijke eigendommen (ook voertuigen zoals auto’s 4) Rechtsbijstand, en 5) Bestuurders Aansprakelijkheid. Voor deze verzekering betaalt de Gemeente de premie.

Daarnaast heeft het HelpLoket zich de laatste tijd ook ontwikkeld als een vraagbaak voor Verenigingen en stichtingen. Juridische kwesties (niet over geschillen voortvloeiende uit de doelstelling van de vereniging of stichting), vragen over statuten en huishoudelijk reglement, vragen over de zélf afgesloten verzekeringen* nu ook de Gemeente een verzekering heeft afgesloten, maar ook vragen over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders zijn daarbij veel voorkomende onderwerpen.

Het HelpLoket is er dus voor onze leden en voor de vrijwilligers daarbinnen, en in geval van vragen of het melden van een schade is het HelpLoket te bereiken via tel: 06-11959857 of 0485-478782. Per e-mail: amov@planet.nl of Kerkstraat 21 te 5445 AD Landhorst. Voor de VKKL is het aanspreekpunt binnen het HelpLoket Aad Overvliet.


Rechtsvormen en besturen

Wat is het verschil tussen een vereniging, een stichting en een coöperatie? Hoe kies ik de juiste rechtsvorm? Deze vragen worden beantwoord in onderstaand document en zijn ook uitgebreid beschreven op de Vraagbaak van Dorpshuizen.nl.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 is de WBTR van kracht. Deze wet is vooral bedoeld als hulpmiddel om het besturen van je vereniging of stichting te vergemakkelijken en zeker niet bedoeld om vrijwillige bestuurders uit het verenigingsleven te jagen. De nieuwe wet is van invloed op bestuurders van zowel stichtingen als ook verenigingen. De bedoeling van de wet is om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, zoals commissarissen, beter en duidelijker te regelen. Op deze themapagina op de website van Huis voor de Sport Limburg kun je de webinars met informatie hierover bekijken. Ook staan hier de presentaties en de veelgestelde vragen mét bijbehorende antwoorden. Ook heeft het Legal Lab van de Zuyd Hogeschool i.s.m. een aantal maatschappelijke organisaties waaronder VKKL, een digitaal juridisch hulploket, een FAQ en een (gratis) stappenplan opgesteld. DKK Gelderland (onze collega vereniging in Gelderland) heeft een compleet handboek opgesteld, dat je maar hoeft in te vullen (met een versie voor de vereniging en een voor de stichting). Tenslotte kun je ook met behulp van onderstaande checklist van de NOV zelf aan de slag met de WBTR.